Gwaredu BVD mewn partneriaeth â Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn cyflwyno gwobrau ariannol o £500 i dri chlwb Ffermwyr Ifanc am eu gwaith gyda'r rhaglen i ddileu BVD

3rd May 2019

Mae Gwaredu BVD, sef rhaglen ddileu wedi'i harwain gan y diwydiant, wedi gofyn am help ffermwyr ifanc Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r clefyd trwy fideos gwybodaeth – gan ddyfarnu gwobrau ariannol o £500 i bob clwb a gynhyrchodd y cynnwys gorau.

Gyda chymorth Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI), anogwyd ffermwyr ifanc o bob cwr o Gymru i gymryd rhan, gyda'r gobaith o ennill £500 i'w clwb. Cyflwynwyd y ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg, gyda gwobr yr un am y fersiwn Gymraeg a’r fersiwn Saesneg orau. 

Roedd panel y beirniaid yn cynnwys tîm Gwaredu BVD, Allflex UK a Boehringer Ingelheim Animal Health, a gyfrannodd swm cyfatebol ar gyfer y wobr ariannol. Ar ôl dyfarnu gwobrau i ddau glwb, gwelodd y beirniaid fod tri chais yn teilyngu gwobr felly penderfynwyd rhoi £500 ychwanegol i'r gronfa – sy'n golygu bod clwb arall wedi cael gwobr ariannol gyfatebol am eu hymdrechion nhw yn y gystadleuaeth. 

CFfI Caerwedros yng Ngheredigion enillodd y cais Cymraeg gorau, gyda CFfI Bro Ddyfi ym Mhowys a CFfI Maendy o'r Bontfaen yn ennill £500 yr un ar gyfer eu fideos yn Saesneg. Roedd pob cais yn dangos dealltwriaeth gadarn o'r rhaglen Gwaredu BVD, gan gynhyrchu cynnwys o safon uchel, ac roedd pob un wedi sicrhau sylw a chyswllt sylweddol ar draws eu sianelau cyfryngau cymdeithasol. 

 Dywedodd John Griffiths, arweinydd prosiect Gwaredu BVD: 

"Roedd yr ymateb gan y ffermwyr ifanc yn anhygoel, ac mae'n galonogol iawn i wybod eu bod yn cefnogi rhaglen Gwaredu BVD ac am ein helpu ni i gael gwared ar y clefyd ledled Cymru. Mae gwybod bod pobl ifanc am gymryd rhan yn rhywbeth gwirioneddol bwysig; nid yn unig y maen nhw'n ein helpu i godi ymwybyddiaeth o'r clefyd a'i oblygiadau, ond maen nhw hefyd yn awyddus i wneud mwy i helpu'r diwydiant amaeth ac iechyd a lles anifeiliaid ledled y wlad. Rwy'n falch iawn o weld pobl ifanc yn cymryd rhan mor rhagweithiol, ac rwy'n falch iawn o ddyfarnu gwobr ariannol ychwanegol i ddangos ein diolch i'r gefnogaeth rydyn ni wedi'i chael.”

Beirniad arall ar y ceisiadau buddugol oedd Matt Yarnall o Boehringer Ingelheim Animal Health, a ddywedodd: 

"Mae'r gystadleuaeth hon yn ffordd wych o gael ffermwyr y dyfodol i gymryd rhan wrth reoli BVD, yn ogystal â gwneud gwaith arbennig i ledaenu'r gair am raglen Gwaredu BVD. Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi'r gystadleuaeth hon, ac mae'n cyd-fynd yn dda iawn â menter BVDzero Boehringer Ingelheim a'n hethos ni o gynorthwyo i ddileu BVD ledled Ewrop. Roedd y storiau'n wych, gyda chynnwys technegol cadarn, ac roedd defnydd nifer o’r ceisiadau o astudiaeth achos yn arbennig o bwerus. Llwyddodd pob cyflwyniad i gyfleu'r neges a chynhyrchu cynnwys roedd pobl am ei weld."

Daeth John Griffiths i ddiwrnod maes CFfI Cymru ddydd Sadwrn 27 Ebrill i gyflwyno gwobr o £500 i'r tri chlwb buddugol. Wrth dderbyn eu gwobr, dywedodd CFfI Maendy, "mae'r fideo a grewyd gan aelodau ein clwb, yn tanlinellu pwysigrwydd gwaredu BVD mewn buchesi yng Nghymru. Rydym wrth ein bodd o fod wedi ennill ac yn ddiolchgar iawn o gael £500 tuag at ein clwb gan Gwaredu BVD, Allflex UK a Boehringer Ingleheim." 

Mae Gwaredu BVD – sydd wedi'i leoli ar gampws Gelli Aur Coleg Sir Gâr – yn cynnig profion AM DDIM i ffermydd ledled Cymru tan fis Awst 2020. Gyda chymorth ffermwyr ifanc ledled Cymru, gall BVD gael ei ddileu o Gymru er budd ffermwyr a'u gwartheg ledled y wlad. 

Mae gweithio gyda phobl ifanc drwy Gwaredu BVD yn hanfodol bwysig i'r rhaglen – hebddynt, ni fydd pethau'n newid. Mae dyfodol ffermio yn eu dwylo nhw a nod Gwaredu BVD yw gweithio'n barhaus gyda ffermwyr ifanc ledled Cymru i sicrhau'r newid hwn gyda'n gilydd. Yng ngeiriau'r cais buddugol gan CFfI Bro Ddyfi, "Does dim i'w golli a phopeth i'w ennill".