Are you a vet?

Ydych chi'n filfeddyg?

Are you a farmer?

Ydych chi'n ffermwr?

Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru

Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru, a sefydlwyd i gefnogi’r diwydiant ffermio yng Nghymru drwy ddarparu atebion i rai o’r sialensiau allweddol o ran iechyd a lles anifeiliaid.

Mae sgrînio stoc ifanc trwy rhaglen Gwaredu BVD yn rhad ac am ddim, gyda £500 ychwanegol ar gael i gefnogi helfeydd PI os oes angen.

Cliciwch am fwy o wybodaeth.

Milfeddygon

Gwaredu BVD (Hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus Ar-lein)

Eich helpu chi i ddiogelu gwartheg cleientiaid i’r dyfodol

Clefyd feirysol mewn gwartheg yw Dolur Rhydd Feirysol Buchol sy’n achosi gwrthimiwnedd a methiant i atgenhedlu. Gall y clefyd leihau ffrwythlondeb, arwain at fwy o achosion o erthylu ac achosi niwmonia mewn stoc sydd wedi’i heintio, a hynny’n golygu effeithiau personol ac ariannol difrifol, sy’n para’n hir, ar ffermydd cleientiaid. Cynhelir profion law yn llaw â phrawf TB blynyddol y fferm, a dim ond o bum anifail rhwng naw a 18 mis y mae angen cymryd samplau gwaed. Gellir postio’r samplau ar unwaith i’r labordy lle cânt eu profi am wrthgyrff BVD. Os oes gwrthgyrff BVD yn bresennol ar y fferm, yna argymhellir y dylid canfod yr anifeiliaid sydd wedi’u heintio’n barhaus a’u gwaredu, oherwydd gallant achosi problemau i weddill y fuches.

Mae’r canlyniadau lles a’r canlyniadau ariannol yn sylweddol. Mae’r gost y flwyddyn i’r fuches eidion nodweddiadol oddeutu £4,500, a’r gost i fuchesau llaeth oddeutu £15,000 oherwydd ffrwythlondeb gwael, cyfraddau llaetha is, enillion pwysau byw dyddiol isel, twymyn, dolur rhydd a phroblemau anadlu. Mae’r sgrinio am ddim, ac mae’r rhaglen hefyd yn darparu hyd at £500 i ffermwyr da byw i weithio gyda chi ar wartheg sydd wedi’u heintio’n barhaus (PI). Fodd bynnag, bydd yr arian hwn yn dod i ben yn 2020. Bryd hynny, mae’n debygol y bydd y profion yn dod yn orfodol.

photograph of a field of cows

Profion BVD yng Nghymru

Mae rhaglen sgrinio wirfoddol tair blynedd gwerth £10 miliwn Gwaredu BVD ar gael i'r 12,000 o ffermydd gwartheg yng Nghymru. Caiff y rhaglen ei rheoli gan Ganolfan Ymchwil Amaethyddol Coleg Sir Gâr mewn partneriaeth â’r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol. Mae’n golygu sgrinio am BVD yr un pryd â'r prawf TB i ddarparu’r cymorth a’r arweiniad angenrheidiol i sicrhau bod ffermwyr yn gallu adnabod buchesi sydd wedi’u heintio â BVD yn gywir ac yn gyflym. Bydd cymorth ar gael hefyd i ganfod yr holl anifeiliaid sydd wedi’u heintio’n barhaus mewn buchesi sydd wedi’u heintio.

Mae gwaredu BVD yn flaenoriaeth i Grŵp Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid, ac mae’n cael ei hariannu drwy Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae dros 50% o ffermydd Cymru wedi cael eu sgrinio ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen.

Pam mae profi mor bwysig? Y Ffair Aeaf 2018

Buom yn siarad ag ystod o bobl yn Y Ffair Aeaf 2018 i gael eu barn ar pam mae profi mor bwysig. Darganfyddwch mwy trwy wylio'r fideo.

Geirdaon

'Gweithio mewn partneriaeth' yw un o brif egwyddorion y Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid, ac...mae'r dull cydweithredol hwn o weithio a chyflenwi yn fodel ardderchog a dylid ei gymhwyso i bob rhaglen. Byddwn yn gofyn i bawb ... barhau i annog ceidwaid gwartheg eraill yng Nghymru i gymryd rhan a gwybod beth yw eu statws BVD.

- Minister of Energy, Environment and Rural Affairs, Lesley Griffiths

Mae buches Gwion Owen, ffermwr Hendre Arddwyfaen, Tŷ Nant, Corwen, wedi cael ei phrofi, a dywedodd: “Roedd yr holl broses yn gyflym a hawdd iawn, ac nid oedd cost i mi. Nawr mae gen i’r tawelwch meddwl o wybod bod fy muches yn lân o BVD sydd mor bwysig o ran ffrwythlondeb y gwartheg ac am lawer o resymau eraill.”

- Farmer Gwion Owen of Hendre Arddwyfaen, Ty Nant, Corwen

Eradicating BVD is one of the most important initiatives in Wales for two reasons. This is an immune depressing disease and so managing it is very important to stop cattle becoming susceptible to other disease. Secondly, it's important we have a high standard of animal heath and welfare in Britain so that we have a point of difference for our produce compared to other counties in the world.

- Wyn Jones, Chair of the Strategy Advisory Board for Farming Connect

Dr Neil Paton, Darlithydd mewn Iechyd Anifeiliaid Fferm ac Atgenhedlu yn y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol yw Arweinydd Technegol Milfeddygol y rhaglen. Dywedodd Neil: “Mae profion yn dangos bod mwy na chwarter buchesi eidion a llaeth Cymru wedi’u heintio â BVD, felly mae angen inni helpu ffermwyr da byw ar draws Cymru i weithio gyda ni i ddiagnosio p’un a yw eu buches wedi dod i gysylltiad â'r feirws, a chanfod unrhyw anifeiliaid sydd wedi’u heintio a’u gwaredu.”

- Dr Neil Paton, Lecturer in Farm Animal Health and Production at the Royal Veterinary College

BVD is costing our farmers a lot of time and money and it often leads to further health issues in cattle which can be devastating. Gwaredu BVD is a fantastic opportunity for farmers that will help with the problem in order to support their farms to be more profitable.

- Delana Davies, Farming Connect