ENNILL £500 GYDA GWAREDU BVD, CFFI CYMRU A BOEHRINGER INGELHEIM!

13th Mar 2020

Galw ar bob Ffermwr Ifanc!

Gallwch chi helpu i ledaenu'r neges i waredu BVD o Gymru ac ennill £500 yn y broses diolch i Boehringer Ingelheim. Diddordeb? Wrth gwrs bod e!

Mae'n hawdd cymryd rhan - dim ond creu hysbyseb ddigidol sy'n annog ffermwyr gwartheg Cymru i gymryd rhan yn y cynllun Gwaredu BVD. Gall hyn fod o unrhyw ongl o'r rhaglen, o brofion hyd at Ymlid Haint Parhaus. Gallwch fod mor greadigol ag y dymunwch a'i anfon atom ar Facebook a/neu Twitter i fod â siawns o ennill £500 a chael sylw ar wefan Gwaredu BVD.

 

Sut i gystadlu:

 • Creu hysbyseb ddigidol sy’n hyrwyddo rhaglen Gwaredu BVD

Gallai'r hysbyseb ddigidol fod yn boster statig, fideo, sioe sleidiau, tysteb ffermwr a mwy - byddwch yn greadigol! Dylai cynllun y llun fod ar draws (tirlun). Argymhellir cymhareb 16:9 fel ei fod yn cyd-fynd â sgriniau digidol heb docio nac ymestyn eich gwaith.

 • Cynnwys negeseuon allweddol rhaglen Gwaredu BVD o gylch y pwnc rydych chi'n ei ddewis

Cofiwch y bydd eich hysbyseb ddigidol yn cael ei gweld gan ffermwyr ledled Cymru a dylai eu hannog i ymuno â Gwaredu BVD.
Pynciau yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw o bosib: Sgrinio Stoc Ifanc, Ymlid Haint Parhaus, Gwaredu BVD a mwy.
Gall y ceisiadau fod yn Gymraeg, Saesneg neu ddwyieithog.

 •  Y mwyaf creadigol… y gorau!

Mae yna lawer o apiau a gwefannau golygu am ddim i helpu i ddod â’ch hysbyseb ddigidol yn fyw.

 • Ar ôl i chi greu eich hysbyseb ddigidol, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei chyflwyno cyn y dyddiad cau ddydd Llun 11eg Mai 2020. Gallwch ei chyflwyno trwy:

Postio'ch hysbyseb ddigidol ar Facebook gan dagio Gwaredu BVD yn y neges
Trydar eich hysbyseb ddigidol gan ddefnyddio'r hashnod #gwaredubvd a thagio @gwaredubvd yn y neges

 

Peidiwch ag anghofio, bydd eich hysbyseb yn cael ei barnu yn ôl:

 • Negeseuon allweddol a thechnegau perswadio;
 • Creadigrwydd;
 • Y defnydd o dystebau ac ymchwil gwreiddiol.

 

Cyhoeddir yr enillwyr ddydd Gwener 15 Ebrill . Bydd y ceisiadau buddugol yn cael eu hyrwyddo ar draws cyfryngau cymdeithasol a gwefan Gwaredu BVD yn ogystal ag ar sgriniau digidol mewn canolfannau milfeddygon ledled y wlad.

 

Telerau ac Amodau

Derbynnir ceisiadau o'r dyddiad agor ddydd Gwener 13eg Mawrth 2020 i'r dyddiad cau dydd Llun 11eg Mai 2020 am 12.00pm.

Cyhoeddir yr hysbyseb(ion) buddugol ar 15 Mai ar wefan Gwaredy BVD.

Bydd yr hysbyseb(ion) buddugol yn derbyn £500 i'w clwb gyda diolch i Boehringer Ingelheim. Ni ellir cyfnewid hyn am wobr arall.

Gallwch gyflwyno'ch hysbyseb yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir yn cael eu ffafrio yn ôl dewis iaith.

Bydd hysbysebion digidol yn cael eu beirniadu yn ôl:

Negeseuon allweddol a thechnegau perswadio;
Creadigrwydd;
Y defnydd o dystebau ac ymchwil gwreiddiol.

Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i Glybiau Ffermwyr Ifanc YN UNIG. Ni fydd ceisiadau gan grwpiau eraill yn cael eu hystyried.

Os yw cystadleuwyr yn dymuno cyflwyno ffotograff a/neu glip fideo i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hysbysebion digidol:

a. mae cystadleuwyr yn gwarantu mai nhw yw'r person yn y ffotograff neu'r fideo a/neu fod ganddynt gydsyniad ymlaen llaw gan bawb yn y ffotograff neu'r fideo i'w gyflwyno fel rhan o'u cyflwyniad;

b. mae cystadleuwyr yn cytuno bod gennym yr hawl i gyhoeddi a chyfleu i'r cyhoedd y ffotograffau mewn unrhyw gyfrwng heb gyfyngiadau ledled y byd, ac nid yn unig at ddibenion y Gystadleuaeth;

Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, rydych chi'n caniatáu i Gwaredu BVD ddosbarthu'ch gwaith ar-lein a thrwy ganolfannau milfeddygon. Mae hyn yn cynnwys ac nid yw'n gyfyngedig i; sianeli cymdeithasol Gwaredu BVD: Twitter, Facebook ac Instagram, gwefan Gwaredu BVD, sgriniau teledu o fewn canolfannau milfeddygon a gwefannau canolfannau milfeddygon. Nid yw hyn yn gyfyngedig i'r hysbyseb(ion) buddugol.

Mae Gwaredu BVD yn cadw'r hawl i dynnu'r gystadleuaeth hon yn ôl neu ei newid ar unrhyw adeg benodol heb roi rheswm.

 

Awgrymiadau!

Dyma rai negeseuon efallai yr hoffech chi sôn amdanyn nhw ...

 • Mae Gwaredu BVD yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac nid gan y llywodraeth. Nid yw profi eich buches am BVD yn orfodol, ond mae posibilrwydd uchel y bydd yn dod yn gyfraith gan Lywodraeth Cymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, a dyna pam yr ydym yn argymell profi eich buchesi nawr.
 • Gall milfeddygon brofi am BVD wrth iddynt brofi'r fuches am TB. Mae'n brawf gwaed syml, a bydd y canlyniadau'n cael eu rhannu cyn pen pedwar diwrnod ar ôl y profion.
 • Mae buddion profi am BVD yn cael mwy o effaith gadarnhaol i'r ffermwr - gall helpu i atal y broblem yn ogystal â sicrhau fferm fwy proffidiol yn y tymor hir.
 • Dyma'r unig raglen sy'n cynnig cefnogaeth ymarferol ac ariannol i filfeddygon a ffermwyr - manteisiwch arni cyn ei bod hi'n rhy hwyr!
 • Mae dros 8000 allan o 11,000 o ffermydd yng Nghymru wedi cael eu sgrinio am BVD hyd yn hyn.
 • Mae'n hanfodol bod Ymlid Haint Parhaus yn cael ei wneud ar ffermydd y canfyddir eu bod yn BVD-positif a bod HPau yn cael eu lladd er mwyn atal difrod pellach i'r fferm.

Peidiwch ag anghofio gwneud eich gwaith cartref ... ewch i www.ahww.cymru i gael y wybodaeth, y newyddion a'r gefnogaeth ddiweddaraf ar Waredu BVD.