Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru

Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru, a sefydlwyd i gefnogi’r diwydiant ffermio yng Nghymru drwy ddarparu atebion i rai o’r sialensiau allweddol o ran iechyd a lles anifeiliaid.

Mae ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddileu BVD yng Nghymru bellach wedi cau.

Cliciwch am fwy o wybodaeth.

Milfeddygon

Adnoddau ar gyfer Milfeddygon 

Mae gan Gwaredu BVD bopeth sydd angen arnoch fel Milfeddygon i helpu chi a’ch cleientiaid i fanteisio ar y cymorth sydd ar gael trwy ein rhaglen.

Rydym wedi creu cyfres o adnoddau efo popeth sydd angen arnoch ar gyfer profion BVD.

Cliciwch yma i weld ffurflenni datganiad, nodiadau canllaw a gwybodaeth ariannol.

 

Hyfforddiant ar gael

Manteisiwch ar hyfforddiant ar-lein am ddim trwy glicio ar y ddolen ganlynol:

Siaradwch â'ch cleientiaid am brofion BVD

Mae'r cyllid presennol ar gyfer profion BVD a Helfa PI yn dod i ben ar 31 Rhagfyr, 2022.

Parhewch i annog eich cleientiaid i brofi am BVD ac i fanteisio ar y cymorth sydd ar gael drwy Gwaredu BVD cyn iddo ddod i ben.

Mae ein mentoriaid ffermwr Phil Jones a Peredur Hughes ar gael i'ch helpu a'ch cefnogi i argyhoeddi’r 16% sydd heb sgrinio i wneud hynny.

Mae buddion dileu BVD yn cael eu drafod gan Dr Neil Paton, Stephen James a John Grriffiths yn y gweminar isod.

Hysbyseb Gwaredu BVD ar S4C

Cymorth gan Gwaredu BVD

Mae tîm Gwaredu BVD yma i'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych er meyn ceisio gwneud profion BVD mor hawdd â phosibl. 

Mae ein harweinydd technegol, Dr Neil Paton ar gael i drafod unrhyw achosion clinigol gyda chi os bydd angen, ac i helpu i gynghori ar ddulliau profi.

Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch gydag unrhyw waith papur gan gynnwys anfonebau Helfa PI a'r ffi gywir i'w chodi, gallwn helpu- cysylltwch â ni heddiw.

Gwaredu BVD, Sioe Frenhinol 2022- Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

Cymru heb BVD

Mae dileu BVD o Gymru yn bosibl ac mae'n flaenoriaeth i Gwaredu BVD. Bydd dileu'r clefyd yn gwella iechyd, cynhyrchiant a phroffidioldeb buchesi ledled Cymru.

Bydd Cymru heb BVD yn gwella enw da ffermio gwartheg yng Nghymru drwy hyrwyddo ein hymroddiad tuag at safonau lles anifeiliaid uchel mewn marchnad fyd-eang mor gystadleuol. 

Mae'r Alban ac Iwerddon, ynghyd â nifer o'n cymdogion Ewropeaidd eisoes ar eu ffordd tuag at rhyddid BVD, gadewch i ni weithio gyda'n gilydd ac ychwanegu Cymru at y rhestr!

Geirdaon

BVD is costing our farmers a lot of time and money and it often leads to further health issues in cattle which can be devastating. Gwaredu BVD is a fantastic opportunity for farmers that will help with the problem in order to support their farms to be more profitable.

- Delana Davies, Farming Connect

Mae buches Gwion Owen, ffermwr Hendre Arddwyfaen, Tŷ Nant, Corwen, wedi cael ei phrofi, a dywedodd: “Roedd yr holl broses yn gyflym a hawdd iawn, ac nid oedd cost i mi. Nawr mae gen i’r tawelwch meddwl o wybod bod fy muches yn lân o BVD sydd mor bwysig o ran ffrwythlondeb y gwartheg ac am lawer o resymau eraill.”

- Farmer Gwion Owen of Hendre Arddwyfaen, Ty Nant, Corwen

Eradicating BVD is one of the most important initiatives in Wales for two reasons. This is an immune depressing disease and so managing it is very important to stop cattle becoming susceptible to other disease. Secondly, it's important we have a high standard of animal heath and welfare in Britain so that we have a point of difference for our produce compared to other counties in the world.

- Wyn Jones, Chair of the Strategy Advisory Board for Farming Connect

Dr Neil Paton, Darlithydd mewn Iechyd Anifeiliaid Fferm ac Atgenhedlu yn y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol yw Arweinydd Technegol Milfeddygol y rhaglen. Dywedodd Neil: “Mae profion yn dangos bod mwy na chwarter buchesi eidion a llaeth Cymru wedi’u heintio â BVD, felly mae angen inni helpu ffermwyr da byw ar draws Cymru i weithio gyda ni i ddiagnosio p’un a yw eu buches wedi dod i gysylltiad â'r feirws, a chanfod unrhyw anifeiliaid sydd wedi’u heintio a’u gwaredu.”

- Dr Neil Paton, Lecturer in Farm Animal Health and Production at the Royal Veterinary College

'Gweithio mewn partneriaeth' yw un o brif egwyddorion y Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid, ac...mae'r dull cydweithredol hwn o weithio a chyflenwi yn fodel ardderchog a dylid ei gymhwyso i bob rhaglen. Byddwn yn gofyn i bawb ... barhau i annog ceidwaid gwartheg eraill yng Nghymru i gymryd rhan a gwybod beth yw eu statws BVD.

- Minister of Energy, Environment and Rural Affairs, Lesley Griffiths